پرده

پروژه های گالری حلال زاده مرجع و الهام بخش انتخاب بسیاری از معماران معاصر بوده است.